RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów.
Kto jest administratorem danych?
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma Grzegorz Szymlak GARDEN DESIGN PRO, z siedzibą w Wilkowicach, ul. Księżycowa 4, prowadząca witrynę internetową www.gardendesignpro.pl

Jakie są cele przetwarzania danych:

  1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe
  2. Przygotowanie umowy między stronami
  3. Przedstawienie koncepcji oraz projektu wykonanego na indywidualne zamówienie klienta.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Kto jest odbiorcą danych:
Dostawcy usług IT (domena, hosting).

Jaki jest okres przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od daty ich pozyskania bądź od daty zakończenia projektu.

Prawa dotyczące przetwarzania danych:
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty usług lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.